toziht

اتاق ، جایگاه خدمت یا سکوی پرتاب

انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان کمترازیکروز دیگربرگزارمیشود.
فرداصاحبان سرمایه،متخصصین اقتصاد و فعالان بازرگانی خود را به منظر رای میگذارند
تا برای چندسالی سکان اقتصاد استان را بدست بگیرند.
اتاق بازرگانی که به پارلمان بخش خصوصی نیز معروف است در جایگاهی قرارگرفته که باید درجهت رونق بنگاههای کوچک وبزرگ اقتصادی بکوشد،اتاق بازرگانی باید همواره دغدغه منافع اقتصادی کارگران را داشته باشد،ازاتاق بازرگانی انتظار میرود به تجارتی رونق ببخشد که منافع عموم مردم را تضمین میکند.اتاق بازرگانی باید کارنامه درخشانی در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد،اتاق بازرگانی نباید اجازه دهد وارداتی که سودش فقط به چند نفرمیرسد، تولید داخلی وکالتی وطنی را زمینگیر کند،
اتاق بازرگانی باید درحین انجام سفرهای متعدد خارجی ” تعدادی خاص”،به فکر رونق گردشگری داخلی برای “عموم افراد جامعه “باشد،دریک کلام اتاق بازرگانی باید همه برنامه ها واقداماتش درجهت رونق اقتصادی،کاهش تورم ورفاه اجتماعی باشد ،جامعه هدف ِاتاق بازرگانی باید عموم اقشار جامعه بویژه قشر کارگر،کشاورز و کم درآمدامعه باشد.
تلاش نامزدهای انتخابات اتاق بازرگانی باهدف دستیابی به موارد فوق الذکرقابل تقدیر است،اما باید توجه داشت رسیدن به جایگاه خدمت رسانی نیاز به هزینه های سنگین و مخارج اسراف گونه نیست،بایک مراسم بدون ریخت وپاش و یک مجری همشهری کم توقع هم میشود،مراسم باشکوه برگزار کرد.
همه تلاش و همت نامزدهای محترم دراین چند روز کسب مقبولیت وبالا رفتن آرا بوده،،اما ازطرف دیگر،همه مردم،کارگران،کشاورزان،صنعتگران وکسبه امیدوارندتا کسانی برمسندنمایندگی اتاق قرار بگیرند که تمام تلاش و همت خود درجهت ارتقا سطح زندگی،رونق اقتصادی،رشد اشتغال،کاهش تورم و دریک کلام رفاه اجتماعی عموم مردم بکارببندند.

منصور گلناری