toziht

استاندار، مهمان شورای شهر

یکصدو بیست و ششمین جلسه علنی شورای شهر با حضور استاندار، فرماندار، شهردارو اعضای شورای شهر اصفهان برگزار شد اقای دکترعباس رضایی استاندار محترم خلاصه ی از موارد ذکر شده در جلسه را بیان کرد.

شورا ها یکی از ارکان مردم سالاری دینی هستند و اصل موضوع تاکید برمسئله ی نماد مردم سالاری است نماد مردم سالاری در شوراها و هماهنگی با تعامل بیشتر مهم ترین پایه ی جلسه ی امروز بودکه من فکر کنم که یکی از ضروریات جامعه هماهنگی برای خدمت به مردم است.

مسئله ی مهم دیگر نقطه نظرها و دیدگاه هایی است که اعضای محترم شورای شهر به عنوان منتخبین و برگزیدگان مردم محترم شهر اصفهان دارند و یکسری دیدگاه ها و مسائل اجرایی ما به عنوان نماینده دولت داریم که با برگزاری نشست ها می توانیم این موارد را انجام دهیم.

یکی از مسائل امروز بحث نظارت برموضوع کرونا بود که متاسفانه نگران هستیم که خدای نکرده با عدم مراعات بعضی مسائل شاهد پیک جدیدی باشیم به همین جهت ضرورت دارد که مکان های خاصی را مورد توجه قرار دهیم مثل مترو، اتوبوس ها،تاکسی ها و مکان های تجمعی که نیازمند مدیریت درست و دقیق شهری هستندو از طرف دیگر مسائل ترافیکی که مردم با آن ها سروکار دارند، بحث بانوان و استفاده از ظرفیتشان، ایجاد بازارچه هایی برای تولیدات و دستاوردهای خانم ها موارد در نظرگرفته شده می باشد.

از مسائل دیگر مبحث محیط زیست و آلودگی هوا را داریم و باید چاره اندیشی و بطور کلی دست به دست هم دهیم تا وضعیت موجود از آنچه که در شهر است بهتر شود.

سرویس خبر