toziht

افرایش شادابی در جامعه ضروری است

استاندار اصفهان در جریان پیاده روی و ورزش صبحگاهی روز جمعه ۷ اردیبهشت در جاده سلامت ناژوان،با اشاره به اثرات منفی خشکی زنده رود بر روحیات مردم بر لزوم افزایش شادی در جامعه تاکید کرد و گفت:با توجه به وضعیت فعلی زاینده رود، ایجاد شادابی و نشاط در بین مردم با برنامه های فرهنگی و ورزشی ضروری است.
مهر علیزاده به دستگاه های فرهنگی توصیه کرد با دیدگاه باز و درک شرایط مردم ،زمینه شادابی و نشاط در جامعه را فراهم کنند.