toziht

ایجاد دفتر نمایندگی مطالعاتی در اتاق اصفهان

نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ضمن ارائه پیشنهاد ایجاد دفتر نمایندگی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب در اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: از آنجا که زاینده رود به عنوان تنها رودخانه دایمی فلات مرکزی ایران است، با ایجاد این مرکز می‌توان از تفکرات و فعالیت های جزیره‌ای در حوزه آب جلوگیری کرد و با ایجاد یک مرکز واحد و تجمیع تحقیقات به نتایج مطلوب دست یافت. 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در نشست اتاق بازرگانی اصفهان با اندیشکده آب اتاق کرمان که با حضور نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، عضو هیات رئیسه اتاق کرمان، رئیس کمیسیون کشاورزی و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان، دبیر اندیشکده تدبیر آب اتاق کرمان، مدیر و دبیر برنامه آب و توسعه پژوهشکده دانشگاه شریف و دبیر کارگروه سیاست پژوهی برگزار شد، حمیدرضا قلمکاری، نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به ماده های ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: در این قانون دولت موظف شده در تصمیم گیری‌های خود از نهادهای مردمی و تشکل ها به‌ویژه اتاق‌های بازرگانی مشورت گرفته و از پیشنهادهای آنها بهره مند شود.

وی افزود: بر همین اساس می‌توان با این زیرساخت به پیگیری حکمرانی واحد آب بر منابع آبی کشور پرداخت.

سرویس خبر