toziht

بوسه استاد بر پیشانی شاگرد

رونمایی از سردیس اساتید هنرستان هنرهای زیبای اصفهان در جشن هشتادمین سال تاسیس این هنرستان