toziht

تحقق زیست پذیری و هوشمندسازی شهر اصفهان در افق ۱۴۰۵

در چهلمین نشست خبری از سلسله نشست های سه شنبه ها با رسانه ها، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان، معاونت برنامه ریزی را مغز متفکر و معاونت نرم افزاری شهرداری توصیف کرد که بم نظور دستیابی به اهداف و انتظارات شهروندان، طراحی و تبیین فرایندها و پروژه های مختلف در سطح مناطق را دنبال می کند.

علیرضا صادقیان، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان از زیرمجموعه های این معاونت ازجمله ادارات سرمایه انسانی، برنامه ریزی و بودجه، اداره کل تحول که فرایندها و بهبود را در شهرداری رصد می کند و اداره پژوهش که اخیرا مدیریت فناوری و خلاقیت به آن اضافه شده است، نام برد و گفت: مدیریت هماهنگی امور مناطق و سازمان های شهرداری و ارتباط با سازمان های بیرونی در این معاونت دنبال می شود. وی با اشاره به اینکه تنظیم برنامه ۱۴۰۰دراین معاونت دنبال می شود، به تشریح شاخص های مختلفی که در برنامه ۱۴۰۵ باید درنظر گرفته شود، پرداخت و گفت: نزدیک به ۲میلیون نفرجمعیت کلانشهر اصفهان است که طبق مطالعات و باتوجه به کاهش زادو ولد، پدیده سالمندی جمعیت تهدیدی جدی است، ضمن آنکه امید به زندگی به ۷۶سال افزایش یافته است. وی اذعان داشت: با این روند کاهش، نرخ رشد جمعیت درسال ۱۴۳۰ احتمالا به کمتر از یک درصد برسد که براین اساس باید تغییراتی در برنامه ریزی و امور شهری ایجاد گردد. 

صادقیان درباره پراکندگی جمعیت شهروندان اصفهانی، بیشترین جمعیت را ساکن در منطقه ۸ شهرداری با ۲۴۱هزارنفر و کمترین جمعیت را در منطقه رهنان با ۵۸هزارو۷۰۰نفر اعلام کرد و افزود: با وجود ۶۲۰هزار خانوار، بعد خانوار در شهراصفهان ۲/۳ و میانگین سنی شهروندان ۳۳سال است. همچنین، ۹۳درصد جمعیت باسواد هستند. 

صادقیان با اشاره به اینکه یکی از چالش های جدی شهرها موضوع درآمدزایی است، گفت: دو نوع منبع درآمدی پایدار و ناپایدار در شهرها وجود دارد و از برنامه‌های جدی مدیریت شهری، تمرکزشهرداری بر تحقق درآمدهای پایدار است و باید برنامه ها را با هدف افزایش درآمد پایدار تنظیم کند. زیرا در مناطقی مثل منطقه یک دیگر نمی‌توان از محل صدور پروانه و تراکم درامدی کسب کرد. همچنین، در سازمان‌های وابسته به شهرداری باید راهکارهایی برای سهیم شدن در درآمدهای پایدار درنظر گرفته شود که بعنوان مثال، سازمان مدیریت پسماند با تبدیل زباله می تواند بخش عمده ای از سبد درآمدهای پایدار شهر را محقق سازد.

وی اقدامات دیگر را، درآمدهای مبتنی بر علم و فناوری در حوزه مدیریت شهری بیان کرد که هوشمند شدن شهر و استفاده از پتانسیل سازمان فاوا برای درآمدزایی بسیار ارزشمند است که می‌تواند با استفاده از پتانسیل فیبر نوری و واگذاری به بخش های دارای مجوز درآمدزایی کند. وی با بیان اینکه استفاده از فناوری های نوین می‌تواند در تمام بخش‌های شهرداری اجرا شود، افزود: باید از شهر فروشی فاصله گرفت و به سمت افزایش درآمدهای پایدار حرکت کنیم. راهکار دیگر نیز بازگرداندن سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در شهر است.

سرویس خبر