دقیق گفتین . این حق ما نیست ، ولی برای مطالبه حقمون چه کنیم وقتی نه نماینده دلسوزی داریم نه مسئولی؟