toziht

فرصت‌های گردشگری در منطقه ۱۰

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: ارتقای اقتصاد شهری از موضوعات مهم مدیریت شهری است که باید مورد توجه قرار گیرد و این کار با مشارکت شهرداری، بخش خصوصی و شهروندان امکان پذیر خواهد بود.

 منطقه ۱۰ در شمال شرق اصفهان واقع شده که حدود ۱۲ درصد جمعیت شهر اصفهان را تشکیل می‌دهد.

مدیراین منطقه شهری گفت از لحاظ تراکم نسبت به سایر مناطق اصفهان تراکم بیشتری داریم، یعنی اگر در هر هکتار از شهر اصفهان، به صورت متوسط ۱۰۱ نفر ساکن هستند در منطقه ۱۰ این عدد به ۱۳۶ نفر می‌رسد که یک رشد ۳۰ درصدی نسبت به سایر مناطق داریم.

وی با اشاره به جذب سرمایه گذار و مشارکت بخش خصوصی؛ تصریح کرد: منطقه ۱۰ از زمانی که سازمان مشارکت‌ها تأسیس شده، نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه مشارکتی داشته که این رقم منهای پروژه بزرگ شهرک سلامت است. این یک واقعیت است که شهرداری‌ها باید به سمتی حرکت کنند که مشارکت بخش خصوصی را در اداره شهر با خود همراه کنند.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان ادامه داد: ارتقای اقتصاد شهری از موضوعات مهم مدیریت شهری است که باید مورد توجه قرار گیرد و این کار با مشارکت شهرداری، بخش خصوصی و شهروندان امکان پذیر خواهد بود.

وی با بیان اینکه باید قطب سلامت استان باشیم، اظهار کرد: کلنگ بزرگترین بیمارستان پیوند اعضاء در این منطقه زده شده است که عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

سرویس خبر