toziht

لزوم برگشت نخاله های ساختمانی به چرخه تولید

حسین سیستانی معاون استاندار و فرماندار اصفهان در پنجمین نشست کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان، با تأکید بر لزوم بازگرداندن نخاله های ساختمانی به چرخه تولید، عنوان کرد: اداره حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان نسبت به جانمایی کردن مکان هایی جهت بازگرداندن نخاله های ساختمانی به چرخه تولید اقدام نمایند.

فرماندار اصفهان تأکید کرد: کمیته ای مستقل با محوریت بخشداران و با مشارکت نیروی انتظامی، راهور، دادستانی، دامپزشکی و مراکز بهداشت ۱ و ۲ جهت تبیین راهکارهای مقابله با حمل نخاله ها و کودهای دامی که به صورت غیرمتعارف حمل می شوند، تشکیل گردد.

وی فرآوری کودهای دامی را نیز بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: بخشداران نسبت به انجام هماهنگی های لازم با تعاونی دهیاری ها و شهرداری ها جهت فرآوری کودهای دامی، اقدام نمایند.

فرماندار اصفهان با بیان اینکه بدون همکاری و مشارکت بین بخشی و بین دستگاهی، انتظار وجود یک جامعه سالم متکی بر بهداشت و پیشگیری، محقق نخواهد شد، خاطرنشان کرد: استفاده از امکانات و ظرفیت هایی که زمینه مشارکت مردم را فراهم می سازد و آموزش، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در این راستا از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: مراکز بهداشت شماره ۱ و ۲ نسبت به فعال کردن کمیته های زیرمجموعه اقدام و مصوبات آنها جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان مطرح گردد.

سیستانی گفت: همه ما باید با مسئولیت پذیری و تکیه بر قوانین به وظایف خود در حوزه سلامت جامعه بخوبی عمل کنیم.

سرویس خبر