toziht

مهم ترین برنامه های نیروی انتظامی در سال ۹۶

فرمانده نیروی انتظامی اصفهان:برنامه های این ارگان در سال جدید با محوریت خود مراقبتی برای آموزش مردم کلید خواهد خورد.