toziht

نماینده پارلمان ملی در پارلمان محلی

سی و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با حضور حیدر علی عابدی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحران آب و احیاء زاینده رود مشکل سوء مدیریت و برداشت های غیر مجاز از زاینده رود را بزرگ ترین چالش در بحران آبی اصفهان دانست و گفت:شورا باید با مشارکت و تسهیلگری در این  حوزه و تامین بودجه و سرمایه گذاری در بحث آب، شعار « زاینده رود جاری میخواهیم نه زاینده رود فصلی» کشاورزان اصفهان را محقق سازند.

عابدی با تاکید بر این نکته که انتقال آب به هرکجا به جز برای شرب ممنوع است اظهار کرد: انتقال آب به یزد جهت شرب هموطنان یزدی ایرادی ندارد ولی در صورت استفاده ای غیر از این ،مدیریت ارشد اصفهان می تواند به صورت قانونی از انتقال آب به یزد جلوگیری کند.