در چهارمین همایش مجازی چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۹ عنوان شد: مدیریت نقدینگی و هوشمندی استراتژیک راه نجات کسب و کارها در شرایط رکود تورمی

در چهارمین همایش مجازی چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۹ عنوان شد: مدیریت نقدینگی و هوشمندی استراتژیک راه نجات کسب و کارها در شرایط رکود تورمی

در چهارمین همایش مجازی چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۹ عنوان شد: در صورت استفاده از تجربیات، توانمندی ها و دیدگاه های کارشناسی بخش…