اتاق بازرگانی اصفهان میزبان یک شرکت لهستانی به منظور ارایه خدمات این شرکت به فعالان اقتصادی اصفهان بود

اتاق بازرگانی اصفهان میزبان یک شرکت لهستانی به منظور ارایه خدمات این شرکت به فعالان اقتصادی اصفهان بود

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان علی کرباسی زاده، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ضمن معرفی پتانسیل های موجود در شهر اصفهان بر…