دستورات قاطع در نطنز

دستورات قاطع در نطنز

دکتر محسن مهرعلیزاده در جریان زیارت امام زاده آقاعلی عباس بادرود؛ اظهارداشت: امامزادگان پایگاه های هدایت و راهبری هستند و همیشه پرنور و پر رونق…