برای جلوگیری از نابودی باغ شهر های استان اصفهان زمین هایی با زیر ساخت مناسب جهت ساخت و سازآماده شود

برای جلوگیری از نابودی باغ شهر های استان اصفهان زمین هایی با زیر ساخت مناسب جهت ساخت و سازآماده شود

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در جلسه کمیسیون ماده ۵ استان  که با حضور عباس رضایی استاندار…