نمایشگاه سنگ

افتتاح سیزدهمین نمایشگاه سنگ،معادن و صنایع وابسته اصفهان با حضور سرپرست صنایع معدنی کانی غیر فلزی وزارت صنایع،مدیر امور اکتشافات وزارت،رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی…