اتاق ، جایگاه خدمت یا سکوی پرتاب

اتاق ، جایگاه خدمت یا سکوی پرتاب

انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان کمترازیکروز دیگربرگزارمیشود. فرداصاحبان سرمایه،متخصصین اقتصاد و فعالان بازرگانی خود را به منظر رای میگذارند تا برای چندسالی سکان اقتصاد استان را…

290