حکایت آن یک روز

“هوالبصیر” ۳۶۴ روز از ایام سال درپی شکار لحظه ها و انعکاس رویدادها میدویم، در این روزها همواره به دنبال سوژه هستیم ومشغول ضبط و…

804