اور دوز  قدرت…!

اور دوز قدرت…!

شواهد حاکیست همه گیری رفتارهای فرا قانونی در سال های اخیر تنها محدود به سو استفاده های مالی و اخلاقی در حوزه شوراهای شهر، شهرداران…

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان، سرهنگ محمدی: با توجه به اجرای ممنوعیت های ترافیکی اخیر در سطح استان 🔹مامورین پلیس به واسطه مسئولیتی…